AVÍS LEGAL

PROPIETAT DEL LLOC WEB I EL SEU CONTINGUT

MALLOL TRADUCTORS ASSOCIATS, SL (d’ara endavant, MALLOL TRADUCTORS, SL), amb CIF B63656037, domiciliada al carrer de Cardedeu, 25, baixos, 08002 BARCELONA i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 37043, foli 128, full número B296120, inscripció 1a, informa els usuaris de les condicions d’accés i d’ús del lloc web http://www.malloltraductors.com, del qual és titular.

L’accés a qualsevol pàgina web titularitat de MALLOL TRADUCTORS, SL i el seu ús comporten l’acceptació plena i sense reserves per l’usuari d’aquestes condicions generals d’accés i ús vigents en cada moment en què l’usuari hi accedeixi. Aquestes condicions generals, per tant, regulen l’accés i l’ús de les pàgines web que MALLOL TRADUCTORS, SL posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet.

Quan l’usuari accedeix a les pàgines web de MALLOL TRADUCTORS, SL confirma haver llegit aquest avís legal.

 

COPYRIGHT

Les pàgines web de MALLOL TRADUCTORS, SL es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegides per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tota la informació continguda a les pàgines web de MALLOL TRADUCTORS, SL, entre d’altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades i tots els elements continguts, són titularitat de MALLOL TRADUCTORS, SL, excepte els continguts que pertanyen a tercers als quals l’usuari pot accedir mitjançant hiperenllaços.

En cap cas el fet que els usuaris accedeixin a les pàgines web de MALLOL TRADUCTORS, SL, o les utilitzin, es pot considerar com a concessió de llicència d’ús o dret a cap actiu de MALLOL TRADUCTORS, SL o dels seus autors legítims i, per tant, no implica cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a MALLOL TRADUCTORS, SL l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts de les seves pàgines web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida qualsevol reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda a les pàgines web de MALLOL TRADUCTORS, SL, així com amb el seu disseny i la selecció i el model de presentació dels materials que incloguin, per a qualsevol finalitat i amb qualsevol mitjà utilitzat, sense l’autorització expressa de MALLOL TRADUCTORS, SL o de l’autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a les pàgines web de MALLOL TRADUCTORS, SL, la modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de MALLOL TRADUCTORS, SL donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Els usuaris accedeixen a aquestes pàgines web sota el seu propi risc i, en accedir-hi, accepten utilitzar-les segons les lleis i els usos de trànsit. Per tant, hauran de respondre davant MALLOL TRADUCTORS, SL o altres empreses per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions.

Tant l’accés a les pàgines web de MALLOL TRADUCTORS, SL com l’ús que es pugui fer de la informació que continguin són responsabilitat exclusiva dels usuaris. MALLOL TRADUCTORS, SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’accés a aquesta informació o del seu ús.

MALLOL TRADUCTORS, SL no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar al sistema informàtic de l’usuari i/o als fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats com a conseqüència de l’accés a les pàgines web de MALLOL TRADUCTORS, SL o de l’ús d’informació o d’aplicacions que continguin.

MALLOL TRADUCTORS, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió d’enllaços o els continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència als seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs als hiperenllaços. L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre MALLOL TRADUCTORS, SL i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o dels serveis que s’hi ofereixin. Així mateix, MALLOL TRADUCTORS, SL no garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari derivats de l’accés a aquests enllaços de tercers.

 

FORMAT I CANVIS EN L’AVÍS LEGAL

MALLOL TRADUCTORS, SL no garanteix la idoneïtat, la fiabilitat, la disponibilitat, l’oportunitat o l’exactitud de la informació o dels serveis continguts en les seves pàgines web, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ, respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

MALLOL TRADUCTORS, SL es reserva, sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les pàgines, dels serveis o de les informacions ofertes, de la seva presentació o localització, i de les condicions generals d’accés i ús.

 

PROTECCIÓ DE DADES

MALLOL TRADUCTORS SL, com a titular del seu lloc web, informa els usuaris que no recull dades personals dels usuaris.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de MALLOL TRADUCTORS, SL es regeixen per la legislació espanyola. MALLOL TRADUCTORS, SL i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi a les pàgines web de MALLOL TRADUCTORS, SL es considerarà cedida a MALLOL TRADUCTORS, SL a títol gratuït.

Per a qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, els usuaris es poden posar en contacte amb MALLOL TRADUCTORS, SL a través de la pàgina web www.malloltraductors.com/contacte.